Афродита: Античные гимны

Гомеровский гимн IV, "К Афродите", оригинал

μο?σ? μοι ?ννεπε ?ργα πολυχρ?σου ?φροδ?της,
Κ?πριδος, ?τε θεο?σιν ?π? γλυκ?ν ?μερον ?ρσε
κα? τ? ?δαμ?σσατο φ?λα καταθνητ?ν ?νθρ?πων
ο?ωνο?ς τε διιπετ?ας κα? θηρ?α π?ντα,
5 ?μ?ν ?σ? ?πειρος πολλ? τρ?φει ?δ? ?σα π?ντος:
π?σιν δ? ?ργα μ?μηλεν ?υστεφ?νου Κυθερε?ης.
τρισσ?ς δ? ο? δ?ναται πεπιθε?ν φρ?νας ο?δ? ?πατ?σαι:
κο?ρην τ? α?γι?χοιο Δι?ς, γλαυκ?πιν ?θ?νην:
ο? γ?ρ ο? ε?αδεν ?ργα πολυχρ?σου ?φροδ?της,
10 ?λλ? ?ρα ο? π?λεμο? τε ?δον κα? ?ργον ?ρηος
?σμ?να? τε μ?χαι τε κα? ?γλα? ?ργ? ?λεγ?νειν.
πρ?τη τ?κτονας ?νδρας ?πιχθον?ους ?δ?δαξε
ποι?σαι σατ?νας τε κα? ?ρματα ποικ?λα χαλκ?.
? δ? τε παρθενικ?ς ?παλ?χροας ?ν μεγ?ροισιν
15 ?γλα? ?ργ? ?δ?δαξεν ?π? φρεσ? θε?σα ?κ?στ?.
ο?δ? ποτ? ?ρτ?μιδα χρυσηλ?κατον, κελαδειν?ν
δ?μναται ?ν φιλ?τητι φιλομμειδ?ς ?φροδ?τη.
κα? γ?ρ τ? ?δε τ?ξα κα? ο?ρεσι θ?ρας ?να?ρειν,
φ?ρμιγγ?ς τε χορο? τε διαπρ?σιο? τ? ?λολυγα?
20 ?λσε? τε σκι?εντα δικα?ων τε πτ?λις ?νδρ?ν.
ο?δ? μ?ν α?δο?? κο?ρ? ?δε ?ργ? ?φροδ?της,
?στ??, ?ν πρ?την τ?κετο Κρ?νος ?γκυλομ?της,
α?τις δ? ?πλοτ?την, βουλ? Δι?ς α?γι?χοιο,
π?τνιαν, ?ν ?μν?ντο Ποσειδ?ων κα? ?π?λλων:
25 ? δ? μαλ? ο?κ ?θελεν, ?λλ? στερε?ς ?π?ειπεν:
?μοσε δ? μ?γαν ?ρκον, ? δ? τετελεσμ?νος ?στ?ν,
?ψαμ?νη κεφαλ?ς πατρ?ς Δι?ς α?γι?χοιο,
παρθ?νος ?σσεσθαι π?ντ? ?ματα, δ?α θε?ων.
τ? δ? πατ?ρ Ζε?ς δ?κε καλ?ν γ?ρας ?ντ? γ?μοιο
30 κα? τε μ?σ? ο?κ? κατ? ?ρ? ?ζετο π?αρ ?λο?σα.
π?σιν δ? ?ν νηο?σι θε?ν τιμ?οχ?ς ?στι
κα? παρ? π?σι βροτο?σι θε?ν πρ?σβειρα τ?τυκται.

τ?ων ο? δ?ναται πεπιθε?ν φρ?νας ο?δ? ?πατ?σαι:
τ?ν δ? ?λλων ο? π?ρ τι πεφυγμ?νον ?στ? ?φροδ?την
35 ο?τε θε?ν μακ?ρων ο?τε θνητ?ν ?νθρ?πων.
κα? τε παρ?κ Ζην?ς ν?ον ?γαγε τερπικερα?νου,
?στε μ?γιστ?ς τ? ?στ? μεγ?στης τ? ?μμορε τιμ?ς.
κα? τε το?, ε?τ? ?θ?λοι, πυκιν?ς φρ?νας ?ξαπαφο?σα
?ηιδ?ως συν?μιξε καταθνητ?σι γυναιξ?ν,
40 ?ρης ?κλελαθο?σα, κασιγν?της ?λ?χου τε,
? μ?γα ε?δος ?ρ?στη ?ν ?θαν?τ?σι θε?σι.
κυδ?στην δ? ?ρα μιν τ?κετο Κρ?νος ?γκυλομ?της
μ?τηρ τε ?ε?η: Ζε?ς δ? ?φθιτα μ?δεα ε?δ?ς
α?δο?ην ?λοχον ποι?σατο κ?δν? ε?δυ?αν.

45 τ? δ? κα? α?τ? Ζε?ς γλυκ?ν ?μερον ?μβαλε θυμ?
?νδρ? καταθνητ? μιχθ?μεναι, ?φρα τ?χιστα
μηδ? α?τ? βροτ?ης ε?ν?ς ?ποεργμ?νη ε?η,
κα? ποτ? ?πευξαμ?νη ε?π? μετ? π?σι θεο?σιν
?δ? γελοι?σασα, φιλομμειδ?ς ?φροδ?τη,
50 ?ς ?α θεο?ς συν?μιξε καταθνητ?σι γυναιξ?,
κα? τε καταθνητο?ς υ?ε?ς τ?κον ?θαν?τοισιν,
?ς τε θε?ς ?ν?μιξε καταθνητο?ς ?νθρ?ποις.

?γχ?σεω δ? ?ρα ο? γλυκ?ν ?μερον ?μβαλε θυμ?,
?ς τ?τ? ?ν ?κροπ?λοις ?ρεσιν πολυπιδ?κου ?δης
55 βουκολ?εσκεν βο?ς δ?μας ?θαν?τοισιν ?οικ?ς.
τ?ν δ? ?πειτα ?δο?σα φιλομμειδ?ς ?φροδ?τη
?ρ?σατ?, ?κπαγλος δ? κατ? φρ?νας ?μερος ε?λεν.
?ς Κ?προν δ? ?λθο?σα θυ?δεα νη?ν ?δυνεν,
?ς Π?φον: ?νθα δ? ο? τ?μενος βωμ?ς τε θυ?δης.
60 ?νθ? ? γ? ε?σελθο?σα θ?ρας ?π?θηκε φαειν?ς:
?νθα δ? μιν Χ?ριτες λο?σαν κα? χρ?σαν ?λα??
?μβρ?τ?, ο?α θεο?ς ?πεν?νοθεν α??ν ??ντας,
?μβροσ?? ?δαν?, τ? ?? ο? τεθυωμ?νον ?εν.
?σσαμ?νη δ? ε? π?ντα περ? χρο? ε?ματα καλ?
65 χρυσ? κοσμηθε?σα φιλομμειδ?ς ?φροδ?τη
σε?ατ? ?π? Τρο?ης προλιπο?σ? ε??δεα Κ?προν,
?ψι μετ? ν?φεσιν ??μφα πρ?σσουσα κ?λευθον.
?δην δ? ?κανεν πολυπ?δακα, μητ?ρα θηρ?ν,
β? δ? ?θ?ς σταθμο?ο δι? ο?ρεος: ο? δ? μετ? α?τ?ν
70 σα?νοντες πολιο? τε λ?κοι χαροπο? τε λ?οντες,
?ρκτοι παρδ?λι?ς τε θοα? προκ?δων ?κ?ρητοι
?ισαν: ? δ? ?ρ?ωσα μετ? φρεσ? τ?ρπετο θυμ?ν
κα? το?ς ?ν στ?θεσσι β?λ? ?μερον: ο? δ? ?μα π?ντες
σ?νδυο κοιμ?σαντο κατ? σκι?εντας ?να?λους:
75 α?τ? δ? ?ς κλισ?ας ε?ποι?τους ?φ?κανε:
τ?ν δ? ε?ρε σταθμο?σι λελειμμ?νον ο?ον ?π? ?λλων
?γχ?σην ?ρωα, θε?ν ?πο κ?λλος ?χοντα.
ο? δ? ?μα βουσ?ν ?ποντο νομο?ς κατ? ποι?εντας
π?ντες: ? δ? σταθμο?σι λελειμμ?νος ο?ος ?π? ?λλων
80 πωλε?τ? ?νθα κα? ?νθα διαπρ?σιον κιθαρ?ζων.
στ? δ? α?το? προπ?ροιθε Δι?ς θυγ?τηρ ?φροδ?τη
παρθ?ν? ?δμ?τ? μ?γεθος κα? ε?δος ?μο?η,
μ? μιν ταρβ?σειεν ?ν ?φθαλμο?σι νο?σας.
?γχ?σης δ? ?ρ?ων ?φρ?ζετο θα?μαιν?ν τε
85 ε?δ?ς τε μ?γεθ?ς τε κα? ε?ματα σιγαλ?εντα.
π?πλ?ν μ?ν γ?ρ ?εστο φαειν?τερον πυρ?ς α?γ?ς,
καλ?ν, χρ?σειον, παμπο?κιλον: ?ς δ? σελ?νη
90 στ?θεσιν ?μφ? ?παλο?σιν ?λ?μπετο, θα?μα ?δ?σθαι:
ε?χε δ? ?πιγναμπτ?ς ?λικας κ?λυκ?ς τε φαειν?ς:

?ρμοι δ? ?μφ? ?παλ? δειρ? περικαλλ?ες ?σαν.
?γχ?σην δ? ?ρος ε?λεν, ?πος δ? μιν ?ντ?ον η?δα:
χα?ρε, ?νασσ?, ? τις μακ?ρων τ?δε δ?μαθ? ?κ?νεις,
?ρτεμις ? Λητ? ?? χρυσ?η ?φροδ?τη
? Θ?μις ?υγεν?ς ?? γλαυκ?πις ?θ?νη,
95 ? πο? τις Χαρ?των δε?ρ? ?λυθες, α?τε θεο?σι
π?σιν ?ταιρ?ζουσι κα? ?θ?νατοι καλ?ονται,
? τις Νυμφ?ων, α?τ? ?λσεα καλ? ν?μονται
? Νυμφ?ν, α? καλ?ν ?ρος τ?δε ναιετ?ουσι
κα? πηγ?ς ποταμ?ν, κα? π?σεα ποι?εντα.
100 σο? δ? ?γ? ?ν σκοπι?, περιφαινομ?ν? ?ν? χ?ρ?,
βωμ?ν ποι?σω, ??ξω δ? τοι ?ερ? καλ?
?ρ?σιν π?σ?σι. σ? δ? ε?φρονα θυμ?ν ?χουσα
δ?ς με μετ? Τρ?εσσιν ?ριπρεπ?? ?μμεναι ?νδρα,
πο?ει δ? ?ξοπ?σω θαλερ?ν γ?νον, α?τ?ρ ?μ? α?τ?ν
105 δηρ?ν ?? ζ?ειν κα? ?ρ?ν φ?ος ?ελ?οιο,
?λβιον ?ν λαο?ς, κα? γ?ραος ο?δ?ν ?κ?σθαι.

τ?ν δ? ?με?βετ? ?πειτα Δι?ς θυγ?τηρ ?φροδ?τη:

?γχ?ση, κ?διστε χαμαιγεν?ων ?νθρ?πων,
ο? τ?ς τοι θε?ς ε?μι: τ? μ? ?θαν?τ?σιν ??σκεις;
110 ?λλ? καταθνητ? τε, γυν? δ? με γε?νατο μ?τηρ.
?τρε?ς δ? ?στ? πατ?ρ ?νομακλυτ?ς, ε? που ?κο?εις,
?ς π?σης Φρυγ?ης ε?τειχ?τοιο ?ν?σσει.
γλ?σσαν δ? ?μετ?ρην τε κα? ?μετ?ρην σ?φα ο?δα.
Τρ??ς γ?ρ μεγ?ρ? με τροφ?ς τρ?φεν: ? δ? διαπρ?
115 σμικρ?ν πα?δ? ?τ?ταλλε, φ?λης παρ? μητρ?ς ?λο?σα.
?ς δ? τοι γλ?σσ?ν γε κα? ?μετ?ρην ε? ο?δα.
ν?ν δ? μ? ?ν?ρπαξε χρυσ?ρραπις ?ργειφ?ντης
?κ χορο? ?ρτ?μιδος χρυσηλακ?του, κελαδειν?ς.
πολλα? δ? ν?μφαι κα? παρθ?νοι ?λφεσ?βοιαι
120 πα?ζομεν, ?μφ? δ? ?μιλος ?πε?ριτος ?στεφ?νωτο.
?νθεν μ? ?ρπαξε χρυσ?ρραπις ?ργειφ?ντης:
πολλ? δ? ?π? ?γαγεν ?ργα καταθνητ?ν ?νθρ?πων,
πολλ?ν δ? ?κληρ?ν τε κα? ?κτιτον, ?ν δι? θ?ρες
?μοφ?γοι φοιτ?σι κατ? σκι?εντας ?να?λους:
125 ο?δ? ποσ? ψα?σειν ?δ?κουν φυσιζ?ου α?ης:
?γχ?σεω δ? με φ?σκε παρα? λ?χεσιν καλ?εσθαι
κουριδ?ην ?λοχον, σο? δ? ?γλα? τ?κνα τεκε?σθαι.
α?τ?ρ ?πε? δ? δε?ξε κα? ?φρασεν, ? τοι ? γ? α?τις
?θαν?των μετ? φ?λ? ?π?βη κρατ?ς ?ργειφ?ντης:
130 α?τ?ρ ?γ? σ? ?κ?μην, κρατερ? δ? μοι ?πλετ? ?ν?γκη.
?λλ? σε πρ?ς Ζην?ς γουν?ζομαι ?δ? τοκ?ων
?σθλ?ν: ο? μ?ν γ?ρ κε κακο? τοι?νδε τ?κοιεν:
?δμ?την μ? ?γαγ?ν κα? ?πειρ?την φιλ?τητος
πατρ? τε σ? δε?ξον κα? μητ?ρι κ?δν? ε?δυ??
135 σο?ς τε κασιγν?τοις, ο? τοι ?μ?θεν γεγ?ασιν.
ο? σφιν ?εικελ?η νυ?ς ?σσομαι, ?λλ? ε?κυ?α.
π?μψαι δ? ?γγελον ?κα μετ? Φρ?γας α?ολοπ?λους
ε?πε?ν πατρ? τ? ?μ? κα? μητ?ρι κηδομ?ν? περ:
ο? δ? κε τοι χρυσ?ν τε ?λις ?σθ?τ? θ? ?φαντ?ν
140 π?μψουσιν: σ? δ? πολλ? κα? ?γλα? δ?χθαι ?ποινα.
τα?τα δ? ποι?σας δα?νυ γ?μον ?μερ?εντα,
τ?μιον ?νθρ?ποισι κα? ?θαν?τοισι θεο?σιν.

?ς ε?πο?σα θε? γλυκ?ν ?μερον ?μβαλε θυμ?.
?γχ?σην δ? ?ρος ε?λεν ?πος τ? ?φατ? ?κ τ? ?ν?μαζεν:

145 ε? μ?ν θνητ? τ? ?σσι, γυν? δ? σε γε?νατο μ?τηρ,
?τρε?ς δ? ?στ? πατ?ρ ?νομακλυτ?ς, ?ς ?γορε?εις,
?θαν?του δ? ?κητι διακτ?ρου ?νθ?δ? ?κ?νεις
?ρμ?ω, ?μ? δ? ?λοχος κεκλ?σεαι ?ματα π?ντα:
ο? τις ?πειτα θε?ν ο?τε θνητ?ν ?νθρ?πων
150 ?νθ?δε με σχ?σει, πρ?ν σ? φιλ?τητι μιγ?ναι
α?τ?κα ν?ν: ο?δ? ε? κεν ?κηβ?λος α?τ?ς ?π?λλων
τ?ξου ?π? ?ργυρ?ου προ?? β?λεα στον?εντα.
βουλο?μην κεν ?πειτα, γ?ναι ?ικυ?α θε?σι,
σ?ς ε?ν?ς ?πιβ?ς δ?ναι δ?μον ?ιδος ε?σω.

155 ?ς ε?π?ν λ?βε χε?ρα: φιλομμειδ?ς δ? ?φροδ?τη
?ρπε μεταστρεφθε?σα κατ? ?μματα καλ? βαλο?σα
?ς λ?χος ε?στρωτον, ?θι περ π?ρος ?σκεν ?νακτι
χλα?ν?σιν μαλακ?ς ?στρωμ?νον: α?τ?ρ ?περθεν
?ρκτων δ?ρματ? ?κειτο βαρυφθ?γγων τε λε?ντων,
160 το?ς α?τ?ς κατ?πεφνεν ?ν ο?ρεσιν ?ψηλο?σιν.
ο? δ? ?πε? ο?ν λεχ?ων ε?ποι?των ?π?βησαν,
κ?σμον μ?ν ο? πρ?τον ?π? χρο?ς ε?λε φαειν?ν,
π?ρπας τε γναμπτ?ς θ? ?λικας κ?λυκ?ς τε κα? ?ρμους.
λ?σε δ? ο? ζ?νην ?δ? ε?ματα σιγαλ?εντα
165 ?κδυε κα? κατ?θηκεν ?π? θρ?νου ?ργυρο?λου
?γχ?σης: ? δ? ?πειτα θε?ν ??τητι κα? α?σ?
?θαν?τ? παρ?λεκτο θε? βροτ?ς, ο? σ?φα ε?δ?ς.

?μος δ? ?ψ ε?ς α?λιν ?ποκλ?νουσι νομ?ες
βο?ς τε κα? ?φια μ?λα νομ?ν ?ξ ?νθεμο?ντων:
170 τ?μος ?ρ? ?γχ?σ? μ?ν ?π? γλυκ?ν ?πνον ?χευε
ν?δυμον, α?τ? δ? χρο? ?ννυτο ε?ματα καλ?.
?σσαμ?νη δ? ε? π?ντα περ? χρο? δ?α θε?ων
?στη π?ρ κλισ??, κε?ποι?τοιο μελ?θρου
κ?ρε κ?ρη: κ?λλος δ? παρει?ων ?π?λαμπεν
175 ?μβροτον, ο??ν τ? ?στ?ν ?υστεφ?νου Κυθερε?ης,
?ξ ?πνου τ? ?ν?γειρεν ?πος τ? ?φατ? ?κ τ? ?ν?μαζεν:

?ρσεο, Δαρδαν?δη: τ? νυ ν?γρετον ?πνον ?α?εις;
κα? φρ?σαι, ε? τοι ?μο?η ?γ?ν ?νδ?λλομαι ε?ναι,
ο?ην δ? με τ? πρ?τον ?ν ?φθαλμο?σι ν?ησας;

180 ?ς φ?θ?: ? δ? ?ξ ?πνοιο μ?λ? ?μμαπ?ως ?π?κουσεν.
?ς δ? ?δεν δειρ?ν τε κα? ?μματα κ?λ? ?φροδ?της,
τ?ρβησ?ν τε κα? ?σσε παρακλιδ?ν ?τραπεν ?λλ?:
?ψ δ? α?τις χλα?ν? τε καλ?ψατο καλ? πρ?σωπα
κα? μιν λισσ?μενος ?πεα πτερ?εντα προση?δα:

185 α?τ?κα σ? ?ς τ? πρ?τα, θε?, ?δον ?φθαλμο?σιν,
?γνων ?ς θε?ς ?σθα: σ? δ? ο? νημερτ?ς ?ειπες.
?λλ? σε πρ?ς Ζην?ς γουν?ζομαι α?γι?χοιο,
μ? με ζ?ντ? ?μενην?ν ?ν ?νθρ?ποισιν ??σ?ς
να?ειν, ?λλ? ?λ?αιρ?: ?πε? ο? βιοθ?λμιος ?ν?ρ
190 γ?γνεται, ?ς τε θεα?ς ε?ν?ζεται ?θαν?τ?σι.

τ?ν δ? ?με?βετ? ?πειτα Δι?ς θυγ?τηρ ?φροδ?τη:

?γχ?ση, κ?διστε καταθνητ?ν ?νθρ?πων,
θ?ρσει, μηδ? τι σ?σι μετ? φρεσ? δε?διθι λ?ην:
ο? γ?ρ το? τι δ?ος παθ?ειν κακ?ν ?ξ ?μ?θεν γε,
195 ο?δ? ?λλων μακ?ρων: ?πε? ? φ?λος ?σσ? θεο?σι.
σο? δ? ?σται φ?λος υ??ς, ?ς ?ν Τρ?εσσιν ?ν?ξει
κα? πα?δες πα?δεσσι διαμπερ?ς ?κγεγ?οντες:
τ? δ? κα? Α?νε?ας ?νομ? ?σσεται, ο?νεκα μ? α?ν?ν
?σχεν ?χος, ?νεκα βροτο? ?ν?ρος ?μπεσον ε?ν?:
200 ?γχ?θεοι δ? μ?λιστα καταθνητ?ν ?νθρ?πων
α?ε? ?φ? ?μετ?ρης γενε?ς ε?δ?ς τε φυ?ν τε.
? τοι μ?ν ξανθ?ν Γανυμ?δεα μητι?τα Ζε?ς
?ρπασε ?ν δι? κ?λλος, ?ν? ?θαν?τοισι μετε?η
κα? τε Δι?ς κατ? δ?μα θεο?ς ?πιοινοχοε?οι,
205 θα?μα ?δε?ν, π?ντεσσι τετιμ?νος ?θαν?τοισι,
χρυσ?ου ?κ κρητ?ρος ?φ?σσων ν?κταρ ?ρυθρ?ν.
Τρ?α δ? π?νθος ?λαστον ?χε φρ?νας, ο?δ? τι ?δει,
?ππη ο? φ?λον υ??ν ?ν?ρπασε θ?σπις ?ελλα:
τ?ν δ? ?πειτα γ?ασκε διαμπερ?ς ?ματα π?ντα
210 κα? μιν Ζε?ς ?λ?ησε, δ?δου δ? ο? υ?ος ?ποινα,
?ππους ?ρσ?ποδας, το? τ? ?θαν?τους φορ?ουσι.
το?ς ο? δ?ρον ?δωκεν ?χειν: ε?πεν δ? ?καστα
Ζην?ς ?φημοσ?ν?σι δι?κτορος ?ργειφ?ντης,
?ς ?οι ?θ?νατος κα? ?γ?ρως ?σα θεο?σιν.
215 α?τ?ρ ?πειδ? Ζην?ς ? γ? ?κλυεν ?γγελι?ων,
ο?κ?τ? ?πειτα γ?ασκε, γεγ?θει δ? φρ?νας ?νδον,
γηθ?συνος δ? ?πποισιν ?ελλοπ?δεσσιν ?χε?το.
?ς δ? α? Τιθων?ν χρυσ?θρονος ?ρπασεν ??ς,
?μετ?ρης γενε?ς, ?πιε?κελον ?θαν?τοισι.
220 Β? δ? ?μεν α?τ?σουσα κελαινεφ?α Κρον?ωνα,
?θ?νατ?ν τ? ε?ναι κα? ζ?ειν ?ματα π?ντα:
τ? δ? Ζε?ς ?π?νευσε κα? ?κρ?ηνεν ??λδωρ.
νηπ?η, ο?δ? ?ν?ησε μετ? φρεσ? π?τνια ??ς
?βην α?τ?σαι ξ?σα? τ? ?πο γ?ρας ?λοι?ν.
225 τ?ν δ? ? τοι ε?ως μ?ν ?χεν πολυ?ρατος ?βη,
?ο? τερπ?μενος χρυσοθρ?ν?, ?ριγενε??
να?ε παρ? ?κεανο?ο ?ο?ς ?π? πε?ρασι γα?ης:
α?τ?ρ ?πε? πρ?ται πολια? κατ?χυντο ?θειραι
καλ?ς ?κ κεφαλ?ς ε?ηγεν?ος τε γενε?ου,
230 το? δ? ? τοι ε?ν?ς μ?ν ?πε?χετο π?τνια ??ς,
α?τ?ν δ? α?τ? ?τ?ταλλεν ?ν? μεγ?ροισιν ?χουσα,
σ?τ? τ? ?μβροσ?? τε κα? ε?ματα καλ? διδο?σα.
?λλ? ?τε δ? π?μπαν στυγερ?ν κατ? γ?ρας ?πειγεν,
ο?δ? τι κιν?σαι μελ?ων δ?νατ? ο?δ? ?ναε?ραι,
235 ?δε δ? ο? κατ? θυμ?ν ?ρ?στη φα?νετο βουλ?:
?ν θαλ?μ? κατ?θηκε, θ?ρας δ? ?π?θηκε φαειν?ς.
το? δ? ? τοι φων? ??ει ?σπετος, ο?δ? τι κ?κυς
?σθ?, ο?η π?ρος ?σκεν ?ν? γναμπτο?σι μ?λεσσιν.
ο?κ ?ν ?γ? γε σ? το?ον ?ν ?θαν?τοισιν ?λο?μην
240 ?θ?νατ?ν τ? ε?ναι κα? ζ?ειν ?ματα π?ντα.
?λλ? ε? μ?ν τοιο?τος ??ν ε?δ?ς τε δ?μας τε
ζ?οις ?μ?τερ?ς τε π?σις κεκλημ?νος ε?ης,
ο?κ ?ν ?πειτ? μ? ?χος πυκιν?ς φρ?νας ?μφικαλ?πτοι.
ν?ν δ? σε μ?ν τ?χα γ?ρας ?μο?ιον ?μφικαλ?ψει
245 νηλει?ς, τ? τ? ?πειτα παρ?σταται ?νθρ?ποισιν,
ο?λ?μενον, καματηρ?ν, ?τε στυγ?ουσι θεο? περ.
α?τ?ρ ?μο? μ?γ? ?νειδος ?ν ?θαν?τοισι θεο?σιν
?σσεται ?ματα π?ντα διαμπερ?ς ε?νεκα σε?ο,
ο? πρ?ν ?μο?ς ??ρους κα? μ?τιας, α?ς ποτε π?ντας
250 ?θαν?τους συν?μιξα καταθνητ?σι γυναιξ?,
τ?ρβεσκον: π?ντας γ?ρ ?μ?ν δ?μνασκε ν?ημα.
ν?ν δ? δ? ο?κ?τι μοι στ?μα χε?σεται ?ξονομ?ναι
το?το μετ? ?θαν?τοισιν, ?πε? μ?λα πολλ?ν ??σθην,
σχ?τλιον, ο?κ ?νοταστ?ν, ?πεπλ?γχθην δ? ν?οιο,
255 πα?δα δ? ?π? ζ?ν? ?θ?μην βροτ? ε?νηθε?σα.
τ?ν μ?ν, ?π?ν δ? πρ?τον ?δ? φ?ος ?ελ?οιο,
Ν?μφαι μιν θρ?ψουσιν ?ρεσκ?οι βαθ?κολποι,
α? τ?δε ναιετ?ουσιν ?ρος μ?γα τε ζ?θε?ν τε:
α? ?? ο?τε θνητο?ς ο?τ? ?θαν?τοισιν ?πονται.
260 δηρ?ν μ?ν ζ?ουσι κα? ?μβροτον ε?δαρ ?δουσι
κα? τε μετ? ?θαν?τοισι καλ?ν χορ?ν ?ρρ?σαντο.
τ?σι δ? Σειληνο? κα? ??σκοπος ?ργειφ?ντης
μ?σγοντ? ?ν φιλ?τητι μυχ? σπε?ων ?ρο?ντων.
τ?σι δ? ?μ? ? ?λ?ται ?? δρ?ες ?ψικ?ρηνοι
265 γεινομ?ν?σιν ?φυσαν ?π? χθον? βωτιανε?ρ?,
καλα?, τηλεθ?ουσαι, ?ν ο?ρεσιν ?ψηλο?σιν.
?στ?σ? ?λ?βατοι, τεμ?νη δ? ? κικλ?σκουσιν
?θαν?των: τ?ς δ? ο? τι βροτο? κε?ρουσι σιδ?ρ?:
?λλ? ?τε κεν δ? μο?ρα παρεστ?κ? θαν?τοιο,
270 ?ζ?νεται μ?ν πρ?τον ?π? χθον? δ?νδρεα καλ?,
φλοι?ς δ? ?μφιπεριφθιν?θει, π?πτουσι δ? ?π? ?ζοι,
τ?ν δ? θ? ?μο? ψυχ? λε?πει φ?ος ?ελ?οιο.
α? μ?ν ?μ?ν θρ?ψουσι παρ? σφ?σιν υ??ν ?χουσαι.
τ?ν μ?ν ?π?ν δ? πρ?τον ?λ? πολυ?ρατος ?βη,
275 ?ξουσ?ν σοι δε?ρο θεα? δε?ξουσ? τε πα?δα.
σο? δ? ?γ?, ?φρα κε τα?τα μετ? φρεσ? π?ντα δι?λθω,
?ς π?μπτον ?τος α?τις ?λε?σομαι υ??ν ?γουσα.
τ?ν μ?ν ?π?ν δ? πρ?τον ?δ?ς θ?λος ?φθαλμο?σι,
γηθ?σεις ?ρ?ων: μ?λα γ?ρ θεοε?κελος ?σται:
280 ?ξεις δ? α?τ?κα νιν ποτ? ?λιον ?νεμ?εσσαν.
?ν δ? τις ε?ρητα? σε καταθνητ?ν ?νθρ?πων,
? τις σοι φ?λον υ??ν ?π? ζ?ν? θ?το μ?τηρ,
τ? δ? σ? μυθε?σθαι μεμνημ?νος, ?ς σε κελε?ω:
φ?σθαι τοι Ν?μφης καλυκ?πιδος ?κγονον ε?ναι,
285 α? τ?δε ναιετ?ουσιν ?ρος καταειμ?νον ?λ?.
ε? δ? κεν ?ξε?π?ς κα? ?πε?ξεαι ?φρονι θυμ?
?ν φιλ?τητι μιγ?ναι ?υστεφ?ν? Κυθερε??,
Ζε?ς σε χολωσ?μενος βαλ?ει ψολ?εντι κεραυν?.
ε?ρητα? τοι π?ντα: σ? δ? φρεσ? σ?σι νο?σας,
290 ?σχεο μηδ? ?ν?μαινε, θε?ν δ? ?ποπ?ζεο μ?νιν.

?ς ε?πο?σ? ?ιξε πρ?ς ο?ραν?ν ?νεμ?εντα.

χα?ρε, θε?, Κ?προιο ?υκτιμ?νης μεδ?ουσα:
σε? δ? ?γ? ?ρξ?μενος μεταβ?σομαι ?λλον ?ς ?μνον.

Перевод

Новости

13.08.2020

На сайт добавлен комментарий Урсулы Дронке "Божественная игра в тавлеи (комментарии к строфе 8 «Прорицания вёльвы»)"

05.08.2020

В раздел "Геката: исследования" добавлен отрывок "Халдейская Геката: Явления Гекаты" из работы Стивена Ронана "Халдейская Геката" 

02.08.2020

В раздел "Гипнос: история и исследования" добавлена статья "Гипнос в античных источниках. Часть I" 

29.07.2020

В раздел "Геката: исследования" добавлен отрывок "Халдейская Геката: Геката и вертишейки" из работы Стивена Ронана "Халдейская Геката" 

24.07.2020

В раздел "Бран: история и исследования" добавлен отрывок "Плавание Брана, сына Фебала"  из книги У. Эванса-Венца "Вера в фейри в кельтских странах"