Халдейская Геката: Явления Гекаты

Автор: Стивен Ронан (c)
Перевод: Анна Блейз (с)
Отрывок из исследования Стивена Ронана «Халдейская Геката»

Раздел 8. Явления Гекаты

Некоторые из самых красноречивых и поэтичных оракулов посвящены эпифаниям Гекаты в дольних мирах.

XLVII (219)

(Источник: Порфирий, «О философии из оракулов», цит. по: Евсевий, «Приготовление к евангелию», V.8.3—4)

ἠέριον μετὰ φέγγος ἀπείριτον ἀστεροπληθὲς
ἄχραντον πολὺ δῶμα θεοῦ λίπον ἠδ᾽ ἐπιβαίνω
γαίης ζῳοτρόφοιο τεῇς ὑποθημοσύνῃσι
πειθοῖ τ᾽ ἀρρήτων ἐπέων, οἷς δὴ φρένα τέρπειν
ἀθανάτων ἐδάη θνητὸς βροτός.

Необозримая, звездообильная, с первой зарёю
чистую Божью обитель покинув, схожу я в пределы
Геи, питающей жизнь, откликаясь на зов твой и внемля
тем заповедным словам увещанья, которыми смертный
радует сердце бессмертных себе же на радость.

XLVIII (147)

(Источник: Kroll 57 = Пселл, «Комментарий на халдейские оракулы»)

πολλάκις ἢ λέξῃς μοι, ἀθρήσεις πάντα λέοντα.
οὔτε γὰρ οὐράνιος κυρτὸς τότε φαίνεται ὄγκος,
ἀστέρες οὐ λάμπουσι, τὸ μήνης φῶς κεκάλυπται,
χθὼν οὐχ ἕστηκεν· βλέπεται δὲ 〈τὰ〉 πάντα κεραυνοῖς.

Узришь все сущее в образе льва, говоря со мной часто:
скроются горние своды небес пред очами твоими,
звезды, затмившись, угаснут, и светоч луны помрачится,
дрогнет земля, и заблещут кругом огневые перуны.

XLVIII-b

(Источник: dP 171—172 = комментарий Пселла к предыдущему оракулу)

ἓν τῶν ἐν οὐρανῷ δώδεκα ζῳδίων λεγομένων ἐστὶν ὁ λέων, οἶκος Ἡλίου λεγόμενος, οὗ τὴν πηγήν, ἤτοι τὴν αἰτίαν τῆς λεοντοειδοῦς ἐξ ἀστέρων συνθέσεως, λεοντοῦχον ὁ Χαλδαῖος καλεῖ. ἐν οὖν ταῖς τελεταῖς ἐὰν ἐξ ὀνόματος καλέσῃς τὴν τοιαύτην πηγήν, οὐδὲν ἕτερον ἴδοις ἐν οὐρανῷ ἢ φάσμα λεόντειον. οὔτε γὰρ ὁ κυρτὸς αὐτοῦ ὄγκος ἤτοι ὁ περιφερὴς φανεῖταί σοι, οὔτε ἀστέρες αὐγάσουσιν, ἀλλὰ καὶ ἡ σελήνη κεκάλυπται καὶ σεισμοῖς τὰ πάντα δονεῖται. οὐκ ἀναιρεῖ δὲ τὴν οὐσίαν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἀστέρων ἡ τοιαύτη λεοντοῦχος πηγή, ἀλλὰ τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ἰδίας ὑπάρξεως ἀποκρύπτει τὴν θεωρίαν αὐτῶν.

Один из двенадцати небесных знаков зодиака — Лев, почитаемый обителью Солнца, вследствие чего халдеи именуют Исток львообразным (причиной же тому, вне сомнения, расположение звезд по образу льва). Следовательно, если в своих обрядах ты призовешь этот Исток по имени, то все сущее в небесах скроется от твоего взора и вместо него появится видение льва. Не увидишь ни выпуклого свода, ни сияющих звезд, и даже луна исчезнет, а все вокруг содрогнется от колебаний земли. Причина здесь не в том, что Исток, держащий львов, доподлинно разрушает вещество небес и звезд, но в том, что предводитель самого их бытия затмевает [и скрывает] их от взгляда.

XLIX (146)

(Источник: Kroll 57 = Прокл, «Комментарий на “Государство” Платона», I.111)

ταῦτα <…> ἐπιφωνήσας ἢ παιδὶ κατόψῃ
πῦρ ἴκελον σκιρτηδὸν ἐπ᾽ ἠέρος οἶδμα τιταῖνον,
ἢ καὶ πῦρ ἀτύπωτον ὅθεν φωνὴν προθέουσαν,
ἢ φῶς πλούσιον ἀμφὶ γύην ῥοιζαῖον ἑλιχθέν·
ἀλλὰ καὶ ἵππον ἰδεῖν φωτὸς πλέον ἀστράπτοντα,
ἢ καὶ παῖδα θοοῖς νώτοις ἐποχούμενον ἵππου
ἔμπυρον ἢ χρυσῷ πεπυκασμένον ἢ πάλι γυμνόν,
ἢ καὶ τοξεύοντα καὶ ἑστηῶτ᾽ ἐπὶ νώτοις”

Так призывая, увидишь огонь, что подобен дитяти:
в бурных потоках воздушных он мчится и скачет;
или безвидный огонь, из которого голос исходит,
или блистающий свет, изобильный, со свистом кружащий; 
или увидишь коня, что сиянием свет превосходит,
или дитя на коне, облеченное в пламя иль злато,
или нагое, быть может, из лука разящее светом,
стоя верхом на плечах жеребца, что несется проворно.

L (148)

(Источник: Kroll 58 = Пселл, «Комментарий на халдейские оракулы»)

ἡνίκα <δὲ> βλέψῃς μορφῆς ἄτερ εὐίερον πῦρ
λαμπόμενον σκιρτηδὸν ὅλου κατὰ βένθεα κόσμου,
κλῦθι πυρὸς φωνήν.

Если же узришь огонь сей — святое безвидное пламя,
что из глубин мирозданья исходит сияющим блеском, —
Гласу Огня ты внимай.

Комментарии

Фрагмент XLVII

Этот фрагмент, как и рассмотренный выше фрагмент XLIII, взят из трактата Порфирия «О философии из оракулов», цитируемого у Евсевия, а потому его халдейское происхождение не доказано. Тем не менее, этот оракул описывает нисхождение Гекаты (а не луны) из «Божьей обители» — по тем же причинам, которые были приведены в комментариях к фрагменту XXXII. Стоит также отметить, что использованный здесь эпитет Геи-земли, «питающая жизнь», напоминает о функции Гекаты как Космической Души/Жизни — функции, характерной именно для халдейской (а не греко-римской) Гекаты. Эти соображения свидетельствуют в пользу халдейского происхождения оракула.

Что касается остальных фрагментов из этого раздела, то Леви убедительно показал, что все они относятся к эпифании Гекаты, а не какого-либо другого божества[1].

Фрагменты XLVIII и XLVIIIb

Рассмотрим теперь фрагменты XLVIII и XLVIII-b, которые не только содержат впечатляющий рассказ об эпифаниях Гекаты, но и указывают на ее связь с символикой льва. Выше, в комментариях к фрагменту XVIII, упоминался эпитет Гекаты λεοντοῦχος («держащая льва, владеющая львом»), связанный, по-видимому, с изображениями, на которых эта богиня предстает между двумя львами. Эту связь предположил еще Леви (Lewy, 94), хотя его возражения против гипотезы о том, что подобная иконография имеет какое-то отношение к культу Кибелы (Lewy, 94, n. 114), представляются неоправданными (впрочем, основным источником, из которого пришла эта образность, вероятно, был культ великой сирийской богини Атаргатис, о котором мы поговорим ниже, на стр. &&&). На мой взгляд, Леви заблуждался и тогда, когда отверг (там же) предложенную Пселлом ассоциацию эпитета λεοντοῦχος с зодиакальным знаком Льва. Вероятно, к неприятию этой идеи его подтолкнуло ошибочное отождествление халдейской Гекаты с Луной (см. ниже, стр. &&&), несовместимой (с астрологической точки зрения) с солярной и огненной природой Льва: лунному божеству лучше подошел бы знак Рака или Тельца. Однако во многих уже рассмотренных нами оракулах Геката устойчиво связывается с огненными явлениями (и львами), а учитывая то, что она «наполнила все сущее Умственным Светом» (фр. VI), ассоциациии с соответствующим физическим подателем света — солнцем — для нее совершенно естественны; вдобавок, имеются свидетельства в пользу того, что изначально Гекате были присущи солярные атрибуты[2].

Возражение С. Джонстон по поводу фрагмента XLVIII

Уже после того, как был написан этот раздел, Сара Айлз Джонстон[3] аргументировала приведенную у Леви поправку Лобека: вместо πάντα λέοντα, «все сущее в образе льва», — πάντ’ ἀχλύοντα, «все становится темным»[4]. Однако я не могу с ней согласиться и выскажу здесь ряд соображений, опровергающих ее аргументы по очереди:

1). Джонстон утверждает, что изначальное (неисправленное) выражение слишком неясно и загадочно (и на этом основании якобы можно предполагать, что в исходном тексте использовался какой-то другой оборот). Загадочно оно или нет, но феномен подчинения всех зрительных образов какому-то одному хорошо известен по описаниям мистических и измененных состояний сознания. Можно вспомнить рассказ Хорхе Луиса Борхеса (под названием «Заир», если я ничего не путаю), в котором речь идет о некой монете, о магическом тигре и о других предметах, единожды взглянув на которые, продолжаешь видеть их во всем вокруг до конца своих дней. На мой взгляд, не будет особой натяжкой предположить, что этот мотив связан с типичнейшими для мистического опыта состояниями, в которых множество объектов созерцания сливаются в единый объект.

2). Джонстон полагает, что фрагмент 107, осуждающий различные древние методы прорицания, свидетельствует об отвращении халдеев к астрологии в какой бы то ни было форме. Действительно, в этом фрагменте астрология отвергается в качестве способа прорицания, но из комментария Прокла на «Государство» Платона[5] ясно следует, что халдеи все же использовали астрологическую символику в своих ритуалах.

3). Далее Джонстон заявляет, что других свидетельств о львиной символике халдейской Гекаты не сохранилось (она отвергает фр. XVIII из послания Михаила Италика и соответствующие рассуждения из трактата Порфирия «О воздержании от животной пищи»). Но это чрезвычайно слабый аргумент: ведь халдейские материалы — это пестрое собрание фрагментов, и если бы мы задались целью выписать из него все атрибуты Гекаты, упоминающиеся лишь по одному разу, список бы вышел предлинный. И даже если мы согласимся с недостоверностью фрагмента XVIII, останется еще свидетельство из PGM IV.2812, где Геката изображается со львами и, как отмечалось выше, имеет много общего с халдейской Гекатой.

4) Кроме того, Джонстон указывает, что в аллюзии Ямвлиха на этот фрагмент («О египетских мистериях», II.4) львы не упоминаются, и делает вывод, что Ямвлих располагал более ранним вариантом оракула, в котором речи о львах не шло. Но давайте посмотрим на эту аллюзию:

Кроме того, величие явлений у богов столь огромно, что иногда затмевает собой все небо, Солнце и Луну, и земля уже не может оставаться в покое, когда они сходят вниз[6].

Совершенно очевидно, что Ямвлих говорит здесь о явлениях богов в целом, а не о частных особенностях эпифании какого-либо конкретного божества, — поэтому и нет смысла ожидать, что он упомянет о явлении всего сущего во львином образе. Стоит добавить еще несколько более общих замечаний на тему. Во-первых, с учетом того, что вся халдейская система дошла до нас в виде разрозненных отрывков, отвергать без тщательного анализа какие бы то ни было фрагменты, приписываемые халдеям, не следует: это чревато серьезными заблуждениями. Во-вторых, в данном случае непонятно, зачем бы Пселл стал использовать в своем комментарии редчайшее слово λεοντοῦχος, «держащий львов», если бы вся его интерпретация основывалась на его собственных домыслах. И еще один момент, который мы здесь можем только отметить, не углубляясь в подробности: нельзя исключать, что халдейская Геката, связанная с общекосмической манифестацией знака Льва, представляет собой параллель гностической Софии, связанной с общекосмическим львиным божеством Иалдабаофом. Между этими двумя богинями имеются и другие параллели, о которых будет вкратце сказано ниже


[1] Fr. XLVIII (+ XLVIII-b), Lewy, 242 n. 57; fr. XLIX, Lewy, 241—242; fr. L, Lewy, 244.

[2] Согласно С. Джонстон (Johnston, Hekata Soteira, 31), лунные ассоциации Геката приобрела вследствие отождествления с Артемидой и не ранее I века н.э. Но это мнение расходится с общепринятым, согласно которому лунные черты Гекате стали присваивать еще в начале эллинистического периода. См. Kraus, 87; Farnell, 26 ff.

[3] Johnston, Hekata Soteira, 112—114.

[4] Lewy, 242; но Леви непоследователен: ранее (Lewy, 94 n. 114) он использует неисправленный вариант, от которого зависит принятое им истолкование слова λεοντοῦχος.

[5] II.246, 23 f; ср.: Lewy, 39 n. 115.

[6] Пер. И. Мельниковой.

Автор: Stephen Ronan (c)
Перевод: Анна Блейз (с)

Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.